Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

"Το πνεύμα του συνεταιρισμού"


Η παραπάνω επιστολή γράφτηκε από τον Νικόλαο Ιωαννίδη (Ντεληγιάννη), εισαγγελέα και Αεροπαγίτη. Ο Ιωαννίδης ήταν αδερφός του πατέρα του Ιωάννη Λαμπρίδη (και οι δύο άλλαξαν το επώνυμο τους, υιοθετώντας το πατρώνυμό τους. Εκείνη την εποχή τα επώνυμα ήταν ευμετάβλητα.) Ο Ιωαννίδης ήταν και ο συντάκτης της Ριζαρείου διαθήκης κι ένας από τους εισηγητές μιας δημιουργικής διαχείρισης των υποθέσεων της κοινότητας, όπως φαίνεται και από την παραπάνω επιστολή.
Τα αποτελέσματα αυτής της πρωτοβουλίας φάνηκαν σύντομα. Ο Ιωάννης Λαμπρίδης αναφέρει πολλά ονόματα χωριανών που συνέβαλαν ώστε τα Πάνω Σουδενά (μαζί με τη Βίτσα) να είναι τα πρώτα χωριά του Ζαγορίου σε κοινωφελή έργα και προσφορές χωριανών. Σ' αυτό συνέβαλαν αρκετοί σύγχρονοι με αυτόν χωριανοί του (Ιωάννης Λαμπριάδης, ηγούμενος Καλλίνικος Χατζής, Θεόδωρος Πριμηκύρης, Παναγιώτης Πισιμίσης, Βασιλική Τατάνη, Αναστάσαινα Δόνου). Αυτό φαίνεται και από το παρακάτω κείμενο. [Ελληνικό σχολείο ήταν η δευτεροβάθμια εκπαίδευση της εποχής και αλληλοδιδακτικό η πρωτοβάθμια]:

ΑΝΩ ΣΟΥΔΕΝΑ. Οι κάτοικοι 910. Σχολεία, ελληνικόν και αλληλοδιδακτικόν, εν τω ελληνικώ μαθηταί 16, εν δε τω αλληλοδιδακτικώ 85, εξ ων κοράσια 14. Ο ελληνοδιδάσκαλος λαμβάνει μισθόν γρόσια 3.000, ο δε αλληλοδιδάκτης γρόσια 2.300 το μεν εκ των προσόδων του μοναστηρίου της Ευαγγελιστρίας, το δε εκ κληροδοτημάτων και εκουσίων συνεισφορών. Ο δε εν Βραΐλα διαμένων Ιωάννης Χριστοδούλου Λαμπριάδης (Ντάγκας) έγραψεν ίνα σνσταθή παρθεναγωγείον, προσφέρων ετησίως κολονάτα 150, άπερ και θέλει ορίσει ως διηνεκές κληροδότημα του χωρίου. Τελευταίον δε και ο εκ του αυτού χωρίου Νικόλαος Ιωαννίδης αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου εν Αθήναις έγραψεν ότι θέλει προσφέρει κατ’ έτος γρόσια 3.000 διά μισθόν του αλληλοδιδάκτου προς μνήμην της αποθανούσης συζύγου του Αικατερίνης, μέλλει δε να εξασφάλιση αυτό εις το διηνεκές.”
(1873-74, ο «Εν Κωνσταντινούπολει Ηπειρωτικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου